VEDTÆGTER for fotoklubben FOTO 2010

§1

NAVN

Foreningens navn er: FOTO 2010.

Foreningens hjemsted er: Hjørring kommune.

Foreningens adresse er: formandens adresse.

 

§2

FORMÅL

Foreningens formål er at medvirke til, at fremme medlemmernes interesse for og kendskab til kameraforståelse, fotografering og fotoredigering.

 

§3

MEDLEMMER

Enhver med interesse for og lyst til foto og fotoarbejde kan blive medlem.

Kun med betalt kontingent kan medlemskab opretholdes.

Der kan oprettes ventelister under særlige omstændigheder.

 

 §4

BESTYRELSE

Bestyrelsen består af 5 personer valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år skiftevis afgår 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.

Genvalg kan finde sted.

Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

Hvert år vælges  1 bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med: formand, kasserer og sekretær.

 

§5

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamling afholdes hvert år og skal henlægges til en fotoaften i februar måned.

Generalforsamling indkaldes med minimum 2 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslaget kan sendes som brev eller mail og med eventuel angivelse af et dagsordenspunkt.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal mindst omfatte følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren til  godkendelse.
 4. Budget og kontingent for det kommende år fastlægges.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Vedtægtsændringer.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8.  Valg af bestyrelsessuppleanter.
 9.  Valg af bilagskontrollant.
 10. Valg af bilagskontrollantsuppleant.
 11. Eventuelt.

 

§6

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kan kun ske, når et flertal på mindst 2/3 af medlemmerne ønsker det.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne ønsker det.

Er der ikke 2/3 af medlemmerne til stede, afholdes der ekstraordinær generalforsamling.

 

§7

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne ønsker det.

Det skal ske med en motiveret dagsorden, og skal indeholde et punkt 1: valg af dirigent.

Er der ikke 2/3 af medlemmerne til stede ved en ekstraordinær generalforsamling, har bestyrelsen mulighed for at aflyse den ekstraordinære generalforsamling.

Et forslag om vedtægtsændring kan besluttes af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen har mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis den finder det nødvendigt.

En indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med et rimeligt varsel.

 

§8

STEMMERET

Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmeret.

Der kan ikke afgives stemme med fuldmagt.

 

§9

 TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Foreningen kan ikke optage lån.

Foreningens eventuelle formue anbringes på en oprettet konto i et lokalt pengeinstitut.

 

§10

OPLØSNING AF FORENINGEN

Opløsning af foreningen kræver at 2/3 af medlemmerne stemmer for opløsningen eller på en lovlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling

 

Ved foreningens opløsning overdrages foreningens aktiver til: Hospitalsklovne på børneafdelingen Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

 

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen, 7. februar 2024