VEDTÆGTER

for fotoklubben

FOTO 2010

 

 

 

 • 1

NAVN

Foreningens navn er: FOTO 2010.

Foreningens hjemsted er: Hjørring kommune.

Foreningens adresse er: formandens adresse.

 

 • 2

FORMÅL

Foreningens formål er at medvirke til, at fremme medlemmernes interesse for og kendskab til

kameraforståelse, fotografering og fotoredigering.

 

 • 3

MEDLEMMER

 

Enhver med interesse for og lyst til foto og fotoarbejde kan blive medlem.

Kun med betalt kontingent kan medlemskab opretholdes.

Der kan oprettes ventelister under særlige omstændigheder.

 

 • 4

BESTYRELSE

 

Bestyrelsen består af 5 personer valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år skiftevis afgår 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.

Genvalg kan finde sted.

Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

Hvert år vælges  1 bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med: formand, kasserer og sekretær.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 5

GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamling afholdes hvert år på onsdagen i uge 6.

Indkaldelse til generalforsamling sker hvert år og senest i uge 2.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslaget kan sendes som brev eller mail og med eventuel angivelse af et dagsordenspunkt.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal mindst omfatte følgende punkter:

 

 1.   valg af dirigent.

 2 .   bestyrelsens beretning.

 1.   det reviderede regnskab fremlægges af kassereren til  godkendelse.
 2.   budget og kontingent for det kommende år fastlægges.
 3.   behandling af indkomne forslag.
 4. vedtægtsændringer.
 5.   valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6.   valg af bestyrelsessuppleanter.
 7.  valg af bilagskontrollant.
 8. valg af bilagskontrollantsuppleant.
 9. eventuelt.

 

 

 

 

 • 6

VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Vedtægtsændringer kan kun ske, når et flertal på mindst 2/3 af medlemmerne ønsker det.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne ønsker det.

Er der ikke 2/3 af medlemmerne til stede, afholdes der ekstraordinær generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 

 • 7

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne ønsker det.

Det skal ske med en motiveret dagsorden, og skal indeholde et punkt 1: valg af dirigent.

Er der ikke 2/3 af medlemmerne til stede ved en ekstraordinær generalforsamling, har bestyrelsen mulighed for at aflyse den ekstraordinære generalforsamling.

Et forslag om vedtægtsændring kan besluttes af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen har mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis den finder det nødvendigt.

En indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med et rimeligt varsel.

 

 • 8

STEMMERET

 

Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmeret.

Der kan ikke afgives stemme med fuldmagt.

 

 • 9

 TEGNINGSRET

 

 Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Foreningen kan ikke optage lån.

Foreningens eventuelle formue anbringes på en oprettet konto i et lokalt pengeinstitut.

 

 • 10

OPLØSNING AF FORENINGEN

 

Opløsning af foreningen kræver at 2/3 af medlemmerne stemmer for opløsningen eller på en lovlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling

Ved foreningens opløsning overdrages foreningens aktiver til: Hospitalsklovne på børneafdelingen Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

 

 

 

 

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den:

 

 

Bestyrelsen efter konstituering:

 

 

 Kasserer                                                                         Sekretær

 

 

 Bestyrelsesmedlem                                       Bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

 

 

Dato                                              Formand